Příhlášení

Pomocí facebooku:

Pomocí lokálního účtu:
Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Předběžná tržní konzultace veřejné zakázky "Nákup HW ...

Kraj Vysočina, pověřený centrální zadavatel veřejné zakázky "Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina" (dále jen „VZ NIS“) se tímto rozhodl zahájit předběžnou tržní konzultaci zadávacích podmínek veřejné zakázky

1.      Okruh účastníků předběžné tržní konzultace není omezen – účastnit se může kdokoliv.

2.      Předběžná tržní konzultace potrvá od 29. 4. 2016 do 22. 5. 2016

3.      Zadávací podmínky VZ NIS jsou zveřejněny na adrese http://www.vas-nazor.cz/kraj.html

4.      Připomínkování se mohou zúčastnit pouze registrovaní uživatelé (viz. http://www.vas-nazor.cz/kraj-register.html)

5.      Připomínkování probíhá tak, že registrovaný uživatel vloží připomínku do formuláře, tato připomínka bude automaticky zveřejněna. Podmínkou pro vložení připomínky je odsouhlasení podmínek registrace.

6.      Připomínky podávané jinak, než prostřednictvím formuláře, nebudou přijímány a jakákoliv jiná komunikace podmínek zadávací dokumentace se nepřipouští.

7.      Zodpovídány budou pouze připomínky směřující k věcným, technickým či právním aspektům zadávacích podmínek.

8.      Dotazy budou zodpovídány v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud půjde o dotazy, jejichž odpověď vyžaduje delší dobu zpracování, bude k dotazu uveřejněn datum, kdy bude odpověď zpracována.

9.      V určitém časovém okamžiku, kdy bude zodpovězeno větší množství dotazů a vznikne nová verze zadávacích podmínek, bude ukončeno připomínkování předchozí verze a zahájeno připomínkování verze nové. Tento proces bude opakován podle potřeby a může dojít k prodloužení termínu stanoveného v bodě 2. 

10.   Připomínky jsou přijímány v jazyce českém, slovenském a anglickém. Připomínky podané v jiném jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.  

Po ukončení připomínkování proběhne pro zájemce ze strany potencionálních uchazečů o veřejnou zakázku konzultace k tématům, které byly uplatněny prostřednictvím systému Váš názor, ale dle názoru Kraje Vysočina vyžadují detailnější rozbor.

Termín předběžné konzultace a její podmínky budou zveřejněny do 7 dnů ode dne ukončení připomínkování.

  Komentářů: 2 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Podpora budování cyklostezek v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina postupně naplňuje opatření vyplývající ze schválené STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 – 2020.

Jedním z opatření strategie je podpora financování infrastruktury pro cyklodopravu a cykloturistiku, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti cyklistů a kvality sítě cyklotras. Pro naplnění tohoto cíle hodlá Kraj Vysočina v průběhu roku 2016 vyhlásit nový grantový program v rámci Fondu Vysočiny v objemu 2,5 mil. Kč se zaměřením právě na podporu obcí nebo jejich svazků jako investorů a vlastníků infrastruktury pro cyklisty tj. zejména cyklostezek jako účelových komunikací pro cyklisty, ale i např. místních a jiných účelových komunikací využívaných v rámci sítě značených cyklotras.

Vysvětlení pojmů: Cyklostezkou v tomto smyslu rozumíme stavební oddělení cyklistů od ostatní dopravy vybudováním účelové komunikace s vyloučením provozu vozidel a odpovídajícím dopravním značením („modré“ značky C8,C9 a C10 dle charakteru provozu cyklisté vs. pěší). Cyklostezka pak může být čistě účelová pouze s dopravně bezpečnostním charakterem a místním významem nebo může být součástí cyklotrasy tj. cykloturistickým značením vyznačené trasy (známé „žluté“ značky KČT) s převažujícím turistickým a rekreačním využitím.

Nedílnou součástí cyklistiky jako formy trávení volného času je i terénní cyklistika, která je mezi veřejností stále více oblíbená. Pro zvýšení atraktivity se ve vhodných lokalitách postupně budují, jako součást rozvoje cestovního ruchu, areály singltracků. Singltracky jsou založeny na kombinaci přírodních a uměle vytvořených stezek. Na Vysočině se takto rozvíjí např. areál v Novém Městě na Moravě jako součást Bike arény Vysočina. Pro příznivce horských příp. bikrosových kol existuje ale ještě další možnost vyžití, tzv. pumptracky, uměle vytvořené dráhy, které jsou s ohledem na svoji velikost resp. prostorovou nenáročnost a dostupnost, budovány ve městech zejména za účelem vyžití obyvatel města.

Stávající grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika“ je pro velký zájem žadatelů vyhlašován i v letošním roce, a to v objemu 1,5 mil. Kč. Ve svých dvou podprogramech podporuje jednak budování doprovodné infrastruktury cyklotras s cílem zvýšit vybavenost a tím atraktivitu cyklotras a v druhé části je zaměřen na spolufinancování zpracování projektové dokumentace cyklostezek.

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina