Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Tvorba rozpočtu kraje na rok 2013

Téma „Tvorba rozpočtu kraje na rok 2013“ je určeno pro širokou veřejnost. Touto cestou kraj dává možnost pro občany, neziskové organizace, obce, podnikatelé a další subjekty k tomu, aby se mohly podílet svými návrhy na tvorbě krajského rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet kraje je základním finančním nástrojem, který slouží k realizaci úkolů na úrovni kraje. Některé činnosti, které jsou prostřednictvím rozpočtu kraje zabezpečovány, jsou pro kraj povinné, protože vyplývají ze zákona (hrazení přímých výdajů ve školství, zajištění chodu zřizovaných příspěvkových organizací, zajištění přeneseného výkonu státní správy…). Další činnosti zabezpečují rozvoj kraje a jejich zařazení do rozpočtu je otázkou priorit kraje, neboť výše zdrojů neumožňuje realizovat veškeré záměry a potřeby regionu.

Jde tedy o to, že návrhy z řad široké veřejnosti mohou ovlivnit ty oblasti výdajů, které mají být krajskou samosprávou akcentovány a zároveň ty, které by mohly být případně utlumeny. Při tvorbě rozpočtu a stanovení priorit, které z něho mají být financovány, je však nutné respektovat zásadu vyrovnanosti rozpočtu (tedy rovnost příjmů a výdajů) a také zdroje, se kterými kraj může v daném rozpočtovém roce počítat. Z tohoto pohledu jsou nejdůležitějším limitujícím faktorem daňové příjmy. Pro rok 2013 je uvažováno s daňovými příjmy kraje ve výši 3,26 miliardy Kč.

Pro lepší orientaci subjektů, které by se chtěly svými návrhy podílet na tvorbě rozpočtu na rok 2013, přikládáme v sekci „Přílohy“ schválený rozpočet roku 2012 a jeho čerpání k 30. 6. 2012, závěrečný účet za rok 2011 a zásady pro sestavování rozpočtu na rok 2013.

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Spuštění systému Váš názor – komentáře a připomínky k pro...

Koncem června 2011 spustil Kraj Vysočina pilotní provoz nové online platformy Váš názor. Princip této originální služby umožňuje občanům podílet se na rozhodovacích procesech samosprávy – nyní mají občané mnohem více prostoru pro vyjádření svých názorů na zveřejněná témata, než tomu je v často používaných anketách typu „ano-ne“. Projekt směřuje k zlepšení komunikace mezi samosprávou a jejími občany. V rámci pilotního testování bude každou zapojenou obcí zveřejněno několik aktuálních témat, ke kterým se občané budou moci vyjadřovat v rámci stanoveného časového období – názory budou následně zpracovány a použity při samotném procesu rozhodování samosprávy.

Služba Váš názor byla sice inspirována finským modelem Valma, technické a metodické řešení je však zcela původní a je výsledkem intenzivní spolupráce členů projektového týmu, zástupců Kraje Vysočina, IT expertů zapojených obcí a jejich politických představitelů. Od počátku byl kladen důraz na serióznost a to především pečlivou volbou zveřejněného tématu, poskytnutím doplňujících informací, zaručenou zpětnou vazbou a reálným dopadem na rozhodnutí samosprávy. Cílem je získat názory a vyjádření postoje ve stylu „jak bych problém řešil já jako občan obce“, přičemž záleží více na obsahu a kvalitě komentářů než na jejich kvantitě.

Zveme tímto všechny občany k pilotnímu testování služby – bez vás projekt nenaplní zcela své cíle! Díky vašim připomínkám a komentářům budeme moci systém dále zlepšovat – uvítáme vaše postřehy a náměty jak zlepšit práci se systémem z pohledu uživatele, jaké další funkcionality byste uvítali, jak by podle vás bylo možné systém dále využívat.

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 26 | neveřejných: 20
  Původ: Kraj Vysočina